תקנון מבצע – "מחזור"

להלן הגדרת המונחים המופיעים בתקנון זה:

"החברה": Sirette  עוסק פטור מס' 320512924.

"האתר": אתר האינטרנט www.Sirette.com.

"המבצע": מבצע "מחזור" אשר תקנון זה מסדיר וקובע את תנאיו.

"משתמש\לקוח": כמפורט בתקנון האתר ואשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה.

"ההטבה": קוד קופון לרכישה באתר בשיעור של 15% משווי הפריט שהושב (מהמחיר בו נרכש ע"י המשתמש).

"תוקף ההטבה": עד הודעה חדשה או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה.

"תוקף המבצע": החל מיום _________ ועד הודעה חדשה או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. 

"המוצרים המשתתפים במבצע": כל מוצרי הביגוד.

"מוצר ביגוד": לפחות 70% מהמוצר בשלמותו.

"תקנון המבצע": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

 

 1. משתמש אשר ישיב לחברה (מכל סיבה שהיא), מוצרי ביגוד אותם רכש באתר, יקבל בדוא"ל עמו נרשם לאתר, בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר\ים בידי החברה, קוד קופון לרכישה עתידית באתר בשיעור של 15% משווי הפריט שהושב (מהמחיר בו נרכש ע"י המשתמש).
 2. מובהר כי על המשתמש האחריות להשיב המוצרים לחברה והחברה לא תישא בכל עלות או אחריות להשבת המוצרים.
 3. לתאום השבת המוצר\ים יש ליצור קשר עם שירות לקוחות האתר\חברה.
 4. כל מוצר זכאי להטבה אחת.
 5. קוד הקופון ניתן למימוש במקביל עם קוד קופון ו\או הטבה ו\או מבצעים אחרים כל עוד לא צוין אחרת בתקנון המבצע הספציפי.
 6. קוד הקופון ניתן למימוש כל עת שהאתר ו\או החברה פעילים. 
 7. המשתמש אינו רשאי להמיר או לשנות את ההטבה בכל צורה שהיא.
 1. ביטול עסקה יעשה בהתאם לדין ולהוראות תקנון האתר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתמש במסגרת רכישתו.
 2. בוטלה עסקה ולא נעשה שימוש בקוד הקופון, יוכל המשתמש לעשות שימוש נוסף בקוד הקופון או לחילופין יקבל המשתמש קוד קופון חדש בתוך 7 ימי עסקים מיום ביטול העסקה ו\או קבלת המוצרים בידי החברה, לפי המאוחר.
 1. המשתמש מצהיר, כי עם השתתפותו במבצע ו\או עם השבת הביגוד לחברה, הוא קרא את תקנון זה, והוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו\או למי מטעמו כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד האתר ו\או החברה ו\או מי ממנהליה ו\או עובדיה ו\או מי מטעמה, בכל הנוגע להוראות והתנאים של תקנון המבצע.
 2. המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. עם השבת המוצרים לחברה ובכפוף לקבלת ההטבה, המשתמש מוותר באופן בלתי חוזר, על כל זכות ביחס למוצרים ואין ולא תהא לו כל טענה ו\או תביעה כנגד האתר ו\או החברה בנוגע למוצרים ו\או לנעשה בהם.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים הניתנים להחזרה לכל משתמש.
 5. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש ההטבה.
 6. החברה רשאית לבטל ו\או לשנות ו\או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש.
 7. הפסיקו האתר או החברה פעילותם יפוג תוקפם של המבצעים ו\או ההטבות ו\או הקופונים לאלתר ולמשתמש לא תהא כל דרישה ו\או תביעה כנגד האתר ו\או החברה בעניין.
 8. בכל מקרה של סתירה ו\או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 9. התקנון מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.
 10. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור לתקנון ו\או מבצע זה יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.