להלן הגדרת המונחים המופיעים בתקנון זה:

"החברה": Sirette  עוסק פטור מס' 320512924.

"האתר": אתר האינטרנט www.Sirette.com.

"המוצרים": פרטי הלבוש וכל המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

"ימי עסקים" : ימים א-ה למעט שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

"משתמש\לקוח": כל אדם, לרבות תאגיד, אשר רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף להתקיימות התנאים האמורים במצטבר:

 


 

 1. אתר האינטרנט הינו חנות וירטואלית לרכישת פריטי לבוש ומוצרים שונים המופיעים ומוצעים למכירה למשתמשים באתר.

 

 1. מאחר והחנות וירטואלית, לא ניתן לבצע איסוף עצמי וכל ההזמנות באתר יסופקו באמצעות שירות משלוחים, בכפוף לתקנון זה.

 

 1. כל משתמש המבצע הזמנה ו\או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא את תקנון זה, והוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו\או למי מטעמו כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד האתר ו\או החברה ו\או מי ממנהליה ו\או עובדיה ו\או מי מטעמה, בכל הנוגע להוראות והתנאים של תקנון זה.

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למשתמשים באתר לא תהא כל טענה ו\או תביעה כלפי החברה, בגין עדכון ו\או שינוי כאמור. 

 

 1. מועד תחילת החלתו של העדכון ו\או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון  המעודכן באתר החברה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה  כפופה לתקנון המעודכן.

 

 1. החברה רשאית לשנות ו\או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל  עת את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

 

 1. רישומיה של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.

 

 1. שימוש באתר, הצטרפות למועדון האתר ו\או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י האתר, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר ו\ או להירשם למועדון הלקוחות.

 

 1. שאלות לגבי האתר ו\או המוצרים המוצגים באתר, לרבות שאלות הנוגעות למפרט המוצר, אחריות, ביטולים, החזרים ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו באמצעות האתר ניתן לפנות לשירות המשתמשות בדוא"ל ____________ו\או בהודעת וואצאפ למספר___________. החברה תעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.    

 

 1. יובהר ויודגש כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המופיעים באתר.

 

 1. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך מובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 

 1. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים, המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

 

 1. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המשתמש הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת ההזמנה (הכולל את חיוב כרטיס האשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

 

 1. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות ולהפסיק מבצעים, הטבות והנחות, להחליפם או לשנותם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת.

 

 1. תמונות, תכונות, עיצוב וצבעים של המוצרים המוצגים באתר, הינם לצורך המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. ככל שהמשתמש זיהה ו\או עלה בו חשד כי קיים שוני בין נראות המוצר בפועל לבין זה המופיע באתר, יוכל המשתמש לפנות לחברה שתפעל לתקנו במקרה הצורך. בכל מקרה כאמור יגבר התיאור המילולי של המוצר על זה העולה מהתמונה.

 

 1. האתר ו\או התקנון מנוסחים בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

 

 

 1. כל משתמש כהגדרתו לעיל המחזיק כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסר את כל פרטיו כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר החברה, ונמצא בטווח שירות המשלוחים.

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו\או לבצע בו כל פעילות ו\או לבטל השתתפות של משתמש, שהתנהגותו אינה הולמת ו\או ראויה ו\או חורגת מהאמור בתקנון ו\או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בניהולו התקין של האתר. 

 

 

 1. המוצרים המוצעים למכירה במסגרת אתר החברה ניתנים לרכישה ו\או לשילוח בגבולות מדינת ישראל בלבד. החברה שומרת על זכותה לשנות את אזורי החלוקה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. רכישת מוצרים ו\או אספקתם באתר החברה אפשרית בכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו\או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 

 

 1. רכישה באתר החברה אפשרית 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו\או מכל סיבה אחרת. 

 

 1. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות שירות המשתמשות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה.

 

 

 

 1. המשתמש מצהיר כי לא יעשה שימוש באתר ו\או בתכניו למטרות מסחריות ו\או אחרות, ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

 

 1. המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו\או לסרוק ן\או ליצור מאגר של תכני האתר וכן שלא להשתמש ו\או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך שהיא, בתכנים המוצגים באתר.

 

 1. אין ליצור קישורית (Link) בין האתר ובין כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או אפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, תכנים שפרסומם מנוגד לחוק או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 

 1. החברה רשאית להורות למשתמש לבטל ו\או לבטל בעצמה כל קישור לאתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתעמוד למשתמש כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

 

 1. אין להפעיל ו\או לאפשר הפעלתו של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר (כולם או חלקם). בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו את תכני האתר (כולם או חלקם).

 

 1. אין להציג את האתר ו\או את תכניו ו\או את השירותים הניתנים במסגרתו בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצוב האתר ו\או תוכן האתר ו\או השירותים המסופקים במסגרת האתר ו\או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).

 

 1. הליך הרכישה

 

 1. הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, ככל שהעסקה חייבת במע"מ.

 

 1. ניתן לבצע רכישות באתר באמצעות כרטיס אשראי או "PayPal" ובפניה לשירות לקוחות החברה באמצעות "ביט" או "פייבוקס" (להלן:"חברות תשלומים").

 

 1. אין צורך לבצע הרשמה לאתר על מנת לבצע רכישה.

 

 1. לתאום רכישת מוצר באמצעות ביט או פייבוקס, יש לפנות לדוא"ל או למספר הטלפון המצוינים באתר. נציג החברה יצור עם המשתמש קשר לביצוע הרכישה ויאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות המשתמש להזמינו. 

 

 1. קבלה\חשבונית\אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ו\או אישור חברת התשלומים, חברת האשראי, או חברת "PayPal" והכל בכפוף למלאי החברה. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י הגורם הרלוונטי.

 

 1. למען הסר ספק, משלוח הדוא"ל למשתמש אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 

 1. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי או "PayPal" יקבל המשתמש הודעה מתאימה. יודגש כי פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור מחברות התשלומים לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברות התשלומים. לא פעל המשתמש להסדרת התשלום בתוך 3 ימים ממועד קבלת הודעת הסירוב לביצוע העסקה, תתבטל ההזמנה באופן אוטומטי ללא צורך בהודעה נוספת ומבלי לחייב את החברה בכל צורה.

 

 1. יובהר כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. 

 

 1. החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת החברה מוצר שנרכש באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח הודעה מתאימה באמצעות דוא"ל או באמצעות הטלפון והתשלום בגין הרכישה יושב למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו\או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

 

 1. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.

 

 1. אספקה ומשלוח

 

 1. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו כמפורט לעיל, לכתובת שהמשתמש מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

 

 1. בגין רכישות באתר בסך של עד 299 ₪ ייגבו דמי משלוח בסך של 15 ₪. 

 

 1. בגין רכישות באתר בסך העולה על 299 ₪ לא ייגבו דמי משלוח. 

 

 1. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. ברכישה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

 

 1. זמן אספקת המוצר ו\או המשלוח הינו עד 7 ימי עסקים ובכפוף לקבלת אישור תשלום בגין הרכישה.

 

 1. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו\או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו\או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.

 

 1. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה\הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.

 

 1. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו\או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו\או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו\או חתימתו של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירה המוצר.

 

 1. במקרה של סירוב קבלת החבילה ע"י המשתמש, יחויב המשתמש בהוצאות השילוח אליו וחזרת המוצר למחסני החברה.

 


 

 

 

 1. על מנת להימנות על מועדון לקוחות החברה נדרש המשתמש לבצע רישום לאתר ולבחור שם משתמש וסיסמא. בנוסף, על המשתמש להזין פרטים בסיסיים כגון שם מלא, שם התינוק, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. 

 


 

 1. הודעות אינפורמטיביות הנשלחות על ידי החברה ו\או על ידי צדדים שלישיים (חברת השליחויות למשל) הכרוכים במכירת ו\או אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש, לרבות באמצעות מסרון או דוא"ל אשר קשורות עם הפעולות הנדרשות החל מהליך ההזמנה ועד למסירת המוצרים למשתמש, לרבות בנוגע קבלת ההזמנה, בדיקתה, אישורה, אימותה, שילוחה ומסירתה לא מהוות "מסר פרסומי" ו\או "דבר פרסומת" והמשתמש מאשר בזאת קבלת הודעות כאמור.

 


 

 1. במידה והחברה תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו\או עד גמר המלאי (לפי המוקדם), והכל בכפוף לתנאים ו\או לתקנון המבצע הרלוונטי ו\או בכפוף למצוי בדף המוצר המוצע במסגרת המבצע. 

 


 

 1. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי, ביט, פייבוקס או "PayPal" ללא הסכמת בעל הכרטיס או החשבון ו\או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

 

 1. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמש במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של החברה. 

 

 1. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו\או לאתר החברה ו\או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכדומה.

 

 1. אתר החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המשתמש פוטר את אתר החברה מכל אחריות לנזק מכל מין  וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו\או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו\או מתקלה טכנית בחומרה ו\או בתוכנה הקשורים לאתר.

 

 1. אתר החברה לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין  וסוג שהוא שייגרם למזמין ו\או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו\או ממחדל ו\או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו\או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

 

 1. אתר החברה לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו\או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו מהחברה והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 

 1. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצר אשר הוזמן ושולם על ידי המזמין.

 

 1. כל הפריטים הנמכרים באתר אינם כוללים אחריות, אלא אם נאמר אחרת לצד המוצר ובכפוף למדיניות הביטול בתקנון זה.

 
 

 1. במקרים שאינם בשליטת החברה ו\או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו\או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

 1. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר ו\או להעבירו לצד ג' אלא לצרכי האתר ו\או התשלום בלבד. מובהר כי החברה תמסור מידע אישי אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי דין ו\או לדרישת רשות ו\או גורם מוסמך.

 

 1. פרטיו האישיים של המשתמש ישמרו במאגר המידע של החברה. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל משתמש, רשאי לפנות למפעילה בכל עת ולבקש לעיין במידע הנוגע לגביו ומצוי במאגריה.

 

 1. המשתמש רשאי לפנות לחברה בבקשה למחוק ו\או לשנות ו\או לתקן את פרטיו האישיים המצויים במאגר המידע, והחברה תפעל בהתאם להוראות הדין.

 

 1. המפעילה רשאית להשתמש בנתונים האישיים אשר ימסרו באתר ובמידע שתאסוף אודות הרגלי הגלישה של המזמינה ושל הגולשים באתר, וזאת לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, יצירת קשר (במידת הצורך) או לצורך מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה.

 

 1. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש.

 

 

 1. החברה מיישמת באתר מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

 

 1. המשתמש מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו\או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר. 

 

 1. מובהר בזאת, כי החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בפרק זה.

 

 1. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המשתמש או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמר המשתמש את שם המשתמש ו\או הסיסמה שלו כראוי או לא החליף את סיסמתו מעת לעת.

 

 

 1. סימני המסחר (אם נרשמו ואם לאו), שם החברה, הלוגו, מודעות החברה, דומיין האתר, כל מידע ו\או תצוגה המופיעים באתר, כולם מהווים "זכויות מוגנות" והינם קניינה של החברה בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לשווק, להפיץ, להציג, להעביר, למכור או להשכיר את הזכויות המוגנות (לרבות תמונות, טקסטים, עיצוב וכיו"ב) כולן או חלקן, בין ע"י המשתמש ובין באמצעות ו\או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של החברה.

 

 1. כל המוצרים המופיעים באתר כפופים לזכויות יוצרים ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא הסכמת החברה מראש בכתב.

 


 

 1. אתר זה מופעל על ידי תוכנת הנגשה של חברת ________ . התוכנה מאפשרת לאתר להיצמד להנחיות לנגישות תכנים באינטרנט בהתאם לדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

 

 1. באתר מוצגת צלמית הנגשה, לחיצה על הצלמית מאפשרת פתיחה של תפריט ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף התוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: Chrome ,Firefox ,Safari ,edge ,Opera, Explorer. 

 

 1. אנו עושים כל שביכולתנו לאפשר גלישה נגישה באתר וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

 

 

 1. לפרטים ובירורים באשר להזמנות, מוצרים ו\או אספקתם, ביטולים והחזרים, ניתן לפנות לשירות לקוחות החברה בכתובת הדוא"ל: __________________או לחילופין טלפונית או במספר הוואצאפ  _____________, בימים א'-ה' בשעות 10:00-16:00 

 

 

 1. הדין החל על תקנון זה ו\או על כל פעולה ו\או סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

 

 1. סמכות השיפוט הבלעדית בכלל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו\או הנובעים ממנו ו\או מהשימוש באתר, תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א.

 

 

 1. כל הודעה שתשלח ע"י החברה למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע ליעודה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או בדוא"ל – ביום מסירתה.